REGULAMIN
flores2

MARZYCIE PAŃSTWO O ODPRĘŻAJĄCEJ, ZBAWIENNEJ DLA ZDROWIA I ENERGETYZUJĄCEJ PRZERWIE W CODZIENNOŚCI? W TAKIM RAZIE ZAPRASZAMY DO TERM RZYMSKICH.

 
Po wejściu do obiektu należy zastosować się do postanowień regulaminu obowiązującego w Termach Rzymskich, przede wszystkim do uregulowań dotyczących bezpieczeństwa, porządku i prawidłowego zachowania się zgodnego z normami obowiązującymi w Świecie Saun i przestrzegania kultury saunowania.
Nasza obsługa jest do Państwa dyspozycji, jeżeli chodzi o przekazywanie informacji dotyczących prawidłowego saunowania, jak i jest zobowiązana do zapoznania Państwa z wszystkimi saunami, łaźniami i atrakcjami w obiekcie Termy Rzymskie.
 
REGULAMIN PAŁACU SATURNA
 
§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pałacu Saturna w Czeladzi, 41-250 przy ul. Dehnelów 2 i służy zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Pałacu Saturna. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 
§ 2 Rezerwacje i najem apartamentów
 1. Apartamenty w Pałacu Struna wynajmowane są na doby trwające od godziny 15.00 do godziny 10.00 w tygodniu i do 11.00 w weekendy dnia następnego. Jeżeli apartament nie zostanie opuszczony następuje naliczenie kosztów za następną dobę.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu. Pałac Saturna uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 3. Gość Pałacu Saturna nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 4. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. Osoby niezameldowane w Pałacu Saturna nie mogą przebywać gościnnie w apartamentach.
 5. Pałac Saturna zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania zapłaty gotówkowej w wysokości należności za cały pobyt.
 6. O ile inne zasady nie obowiązują na portalach, w których Gość dokonuje rezerwacji, rezerwacja jest skuteczna, jeżeli wraz z rezerwacją lub w terminie do 2 dni od momentu rezerwacji, zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 100% wartości
 7. W wypadku rezerwacji obejmujących piątek, sobotę, niedzielę i święta rezygnacja jest możliwa wyłącznie na co najmniej 7 przed terminem usługi, w wypadku rezygnacji po tym terminie lub w wypadku nie dotarcia gościa do Palcu Saturna Gość zostanie obciążony za całość zaplanowanego pobytu. Rezerwacje dokonywane w terminie krótszym niż 7 dni przed przyjazdem są rezerwacjami bezzwrotnymi.
 8. W innych terminach /poniedziałek - czwartek/ w przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 15:00 dnia poprzedzającego dzień przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie, zaliczka nie zostaje zwrócona.
 9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Pałac Saturna nie zwraca opłaty za daną dobę.
 10. Pałac Saturna może odmówić przedłużenia pobytu lub przyjęcia Gościa, który naruszył regulamin, wyrządził szkodę w mieniu obiektu lub gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu albo innych osób przebywających w Pałacu Saturna albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania obiektu.
 11. Pałac Saturna może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość korzystania z obiektu w przypadku zaistnienia takiej konieczności (np. w przypadku nagłej sytuacji typu brak wody, awarii prądu, aktów lub zarządzeń władzy publicznej, zdarzeń o charakterze siły wyższej, itp. W takim wypadku Gość ureguluje rachunek jedynie za faktyczny czas wykorzystany na obiekcie i wszystkie usługi dodatkowe (zabiegi, korzystanie z restauracji itp.). Przy czym sytuacja ta nie uprawnia Gościa do żądania zwrotu już uiszczonych kwot za niewykorzystane świadczenia.
§ 3 Usługi
 1. Pałac Saturna świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 2. Obsługa ma obowiązek zapewnić:
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowania w tajemnicy informacji o Gościu
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę
 • sprzątanie apartamentu i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
 • w miarę posiadanych możliwości inny apartament lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące usterki nie będą mogły być usunięte.
 1. W cenę apartamentu wliczone jest:
 • Śniadanie
 • Nieograniczony dostęp do Term Rzymskich przez recepcję dla gości VIP w godzinach otwarcia Term Rzymskich oraz w czasie trwania doby hotelowej, za którą została uiszczona opłata.
 • Miejsce na parkingu
 • Dostęp do Internetu
 1. Na życzenie Gościa recepcja świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
 • budzenie o wyznaczonej godzinie
 • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w Pałacu Saturna
 • przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Pałacu Saturna
 1. Do dyspozycji Gości oddajemy również:
 • Restaurację Pompeja, do której wejście dostępne jest przez Termy Rzymskie w godzinach otwarcia Term Rzymskich.
 • room serwis dostępny w godzinach otwarcia Restauracji Pompeja
 • Termy Rzymskie - Świątynię Zdrowia i Energii, wejście dla gości, którzy wynajmują apartament/pokój przez recepcję VIP
 
§ 4 Zasady obowiązujące w Pałacu Saturna
 1. Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00.
 2. Na terenie Pałacu Saturna nie mogą przebywać Zwierzęta.
 3. Bez zgody recepcji Gość Pałacu Saturna nie może:
 • Przyjmować na nocleg do przydzielonego mu apartamentu innej osoby
 • Samodzielnie przekazywać apartamentu innym osobom, nawet w przypadku nie wykorzystania uprzednio wniesionej opłaty za pobyt.
 1. W OBIEKCIE OBOWIĄZUJE ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW!!! Za nieprzestrzeganie zakazu palenia zostanie naliczona opłata 800,00 pln.
 2. W apartamentach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 3. Na terenie Pałacu Saturna zakazuje się prowadzenia akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 4. Na terenie Pałacu Saturna zabrania się nadmiernego hałasowania, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
 5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwa korzystania.
§ 5 Odpowiedzialność Gości
 1. Gość Pałacu Saturna ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Pałacu Saturna, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Pałac Saturna zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 2. Dzieci poniżej 15 roku życia powinny znajdować się na terenie Pałacu Saturna pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 3. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 4. Pałac Saturna przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Pałacu Saturna w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 5. Pałac Saturna może odmówić świadczenia usług i nakazać opuszczenie apartamentu Gościowi, który naruszył regulamin, wyrządził szkodę w mieniu obiektu lub gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu albo innych osób przebywających w Pałacu Saturna albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania obiektu. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Pałacu Saturna, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Pałacu Saturna. W wypadku braku zastosowania się do poleceń personelu mogą zostać wezwane odpowiednie służby (policja, ochrona), a Gość zostanie dodatkowo obciążony kosztami takich czynności. Zryczałtowana kara umowna za interwencję ochrony wynosi 500,00 pln, przy czym nie wyłącza to prawa Pałacu Saturna do dochodzenia odszkodowań uzupełniających.
§ 6 Odpowiedzialność Pałacu Saturna
 1. Pałac Saturna ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Za wartościowe rzeczy Gościa Pałac Saturna odpowiada tylko wtedy, gdy zostały one złożone do depozytu za pokwitowaniem. Pałac Saturna zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 4. Parking znajdujący się na terenie Pałacu Saturna jest parkingiem niestrzeżonym, monitorowanym. Pałac nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych, takich jak grzałki, żelazka, prostownice, suszarki itp., nie stanowiących wyposażenia apartamentu.
 6. Przedmioty pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt, po otrzymaniu takiej dyspozycji i pokryciu kosztów w góry. W przeciwnym wypadku Pałac Saturna przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Pałac Saturna. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.
§ 7 Dane osobowe

 

Administratorem danych osobowych uczestników jest Leszek Pustułka, prowadzący działalność pod firmą Leszek Pustułka Pałac Saturna, z siedzibą w Czeladzi, 41-250 przy ul. Dehnelów 2, NIP: 634-001-76-81. Dane przetwarzane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w celu wykonania  umowy z Gościem, w tym na potrzeby procesu rezerwacji i sprawozdawczości księgowej oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym w celu zrealizowania uprawnienia do odmowy świadczenia usług. Gościom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Pałac Saturna nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość wypożycza na czas pobytu, do własnego, osobistego użytku odbiornik telewizyjny.
 1. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin dostępny jest w recepcji Pałacu Saturna, w każdym apartamencie, a także na stronie www.palacsaturna.pl
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2022.

JAKOŚĆ WODY BASENOWEJ